FM Center Ви помага да вземете
правилните решения

Управ­ля­ва­те и кон­т­ро­ли­ра­те всич­ки дей­нос­ти по екс­п­ло­а­та­ци­я­та на сгра­ди и съо­ръ­же­ния. FM Center ви утвър­ж­да­ва като ефек­ти­вен мени­джър с успе­шен биз­нес.

Ефективен финансов контрол

Кон­т­ро­ли­ра­те раз­хо­ди­те и пла­ща­ни­я­та, кое­то ви оси­гу­ря­ва по-добри финан­со­ви резул­та­ти.

Поддръжка на сградния фонд

Управ­ля­ва­те ефек­тив­но рабо­та­та по пре­ван­тив­на­та под­дръж­ка на сгра­да­та.

Управление на наемните отношения

Вина­ги зна­е­те точ­но с кол­ко и как­ва сво­бод­на площ раз­по­ла­га­те.

Бърз достъп до вашите контакти

Гру­пи­ра­те кон­так­ти­те си по раз­лич­ни кри­те­рии, дефи­ни­ра­те връз­ки меж­ду тях и въвеж­да­те допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция

Решението FM Center

Получавате точна информация за състоянието на сградите и инфраструктурата по всяко време. Разполагате с удобно графично представяне на финансови баланси, данни и трендове.

За кого е FM Center?

Организации с голям брой офиси и филиали – банки, осигурителни дружества, холдингови компании, хипермаркети, търговски вериги. Бизнес сгради и големи бизнес паркове и комплекси.

Мобилно приложение

Мобилното приложение на FM Center ви напомня за неотложни задачи и ви позволява да проверите статуса на активните, независимо къде се намирате в момента.

Кой използва FM Center?

С FM Center над 280 мениджъри в различни видове организации управляват успешно
3 450 000 кв. м.застроена площ, извличайки максимални ползи от експлоатацията на обектите.

default image

Раз­би­ра се, спе­че­лих­ме вре­ме, тъй като в момен­та цяла­та инфор­ма­ция, коя­то пол­з­ва­ме е обе­ди­не­на в една сис­те­ма. Така виж­да­ме и дан­ни­те, кои­то коле­ги­те въвеж­дат и можем да рабо­тим по-лесно с тях.

Свет­ло­за­ра Пана­йо­то­ва Ръко­во­ди­тел адми­нис­т­ри­ра­не на обек­ти в тър­гов­с­ка вери­га Lidl 09.06.2016

Scroll to top