FM Center Ви помага да вземете
правилните решения

Управ­ля­ва­те и кон­т­ро­ли­ра­те всич­ки дей­нос­ти по екс­п­ло­а­та­ци­я­та на сгра­ди и съо­ръ­же­ния. FM Center ви утвър­ж­да­ва като ефек­ти­вен мени­джър с успе­шен биз­нес.

Ефективен финансов контрол

Кон­т­ро­ли­ра­те раз­хо­ди­те и пла­ща­ни­я­та, кое­то ви оси­гу­ря­ва по-добри финан­со­ви резул­та­ти.

Поддръжка на сградния фонд

Управ­ля­ва­те ефек­тив­но рабо­та­та по пре­ван­тив­на­та под­дръж­ка на сгра­да­та.

Управление на наемните отношения

Вина­ги зна­е­те точ­но с кол­ко и как­ва сво­бод­на площ раз­по­ла­га­те.

Бърз достъп до вашите контакти

Гру­пи­ра­те кон­так­ти­те си по раз­лич­ни кри­те­рии, дефи­ни­ра­те връз­ки меж­ду тях и въвеж­да­те допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция

Решението FM Center

Получавате точна информация за състоянието на сградите и инфраструктурата по всяко време. Разполагате с удобно графично представяне на финансови баланси, данни и трендове.

За кого е FM Center?

Организации с голям брой офиси и филиали – банки, осигурителни дружества, холдингови компании, хипермаркети, търговски вериги. Бизнес сгради и големи бизнес паркове и комплекси.

Мобилно приложение

Мобилното приложение на FM Center ви напомня за неотложни задачи и ви позволява да проверите статуса на активните, независимо къде се намирате в момента.

Кой използва FM Center?

С FM Center над 280 мениджъри в различни видове организации управляват успешно
3 450 000 кв. м.застроена площ, извличайки максимални ползи от експлоатацията на обектите.

default image

Нови­те дого­во­ри и приемо-предавателни про­то­ко­ли се гене­ри­рат дирек­т­но чрез сис­те­ма­та с помощ­та на пред­ва­ри­тел­но съз­да­де­ни шаб­ло­ни, кое­то до голя­ма сте­пен облек­ча­ва юрис­кон­сул­та на ком­па­ни­я­та. Във FM Center сме въве­ли типо­ве­те шаб­ло­ни на дого­во­ри­те и оттук ната­тък само доба­вя­ме раз­лич­на­та инфор­ма­ция за кон­к­рет­ни­те кли­ен­ти, про­ме­ня­ме дати.

Тър­гов­с­ки Цен­тър Евро­па 09.06.2016

Scroll to top