Управление на бизнес сгради и паркове

Решение според вашия бизнес

Бизнес сгради и големи бизнес паркове и комплекси

Управ­ле­ни­е­то на биз­нес сгра­да или ком­п­лекс озна­ча­ва дого­вор­ни отно­ше­ния с голям брой фир­ми – нае­ма­те­ли и вън­ш­ни изпъл­ни­те­ли. С FM Center под­дър­жа­те цяла­та доку­мен­та­ция за даде­на ком­па­ния на едно мяс­то – дого­во­ри, анек­си, допъл­ни­тел­ни доку­мен­ти. Това ви поз­во­ля­ва бърз дос­тъп до необ­хо­ди­ма­та инфор­ма­ция, а авто­ма­ти­зи­ра­но­то извес­тя­ва­не ви

гаран­ти­ра, че няма да про­пус­не­те важ­ни дати и/или зада­чи.

FM Center ви дава цялос­т­на кар­ти­на на финан­со­во­то със­то­я­ние, кое­то ви пома­га да пла­ни­ра­те очак­ва­ни­те при­хо­ди и да раз­п­ре­де­ли­те по-ефективно раз­хо­ди­те си.

Фасилити и пропърти мениджмънт фирми

В усло­ви­я­та на бър­зо уве­ли­ча­ващ се брой фаси­ли­ти и про­пър­ти мени­дж­мънт фир­ми, соф­ту­ер­но­то обез­пе­ча­ва­не е от изк­лю­чи­тел­но зна­че­ние за качес­т­во­то и кон­ку­рен­т­ност­та на пред­ла­га­ни­те услу­ги. FM Center пре­дос­та­вя раз­но­об­раз­ни реше­ния за управ­ле­ние и кон­т­рол на всич­ки про­це­си, свър­за­ни с екс­п­ло­а­та­ци­я­та на нед­ви­жи­ма соб­с­т­ве­ност.

Сис­те­ма­та дава въз­мож­ност да се изгот­вят пла­но­ве за под­дръж­ка на сгра­ди­те и инс­та­ла­ци­и­те и да се дефи­ни­рат и кон­т­ро­ли­рат зада­чи­те, свър­за­ни с нея. С FM Center удоб­но и лес­но гене­ри­ра­те необ­хо­ди­ми­те ви справ­ки и изгот­вя­те точ­ни ана­ли­зи и прог­но­зи.

Организации с голям брой офиси и филиали, банки, осигурителни дружества, холдингови структури, хипермаркети, търговски вериги

Управ­ле­ни­е­то и под­дръж­ка­та на голям брой офи­си, чес­то в раз­лич­ни насе­ле­ни мес­та, е неле­ка зада­ча, коя­то изис­к­ва доб­ра орга­ни­за­ция и голям ресурс. FM Center ви дава за въз­мож­ност цен­т­ра­ли­зи­ра­но управ­ле­ние и подоб­ря­ва кон­т­ро­ла в орга­ни­за­ци­я­та.

Един­на­та база дан­ни, дос­тъп­на за всич­ки офи­си и фили­а­ли, сък­ра­ща­ва зна­чи­тел­но вре­ме­то за изпъл­не­ние на зада­чи­те, мини­ми­зи­ра рис­ка от греш­ки и води до сък­ра­ща­ва­не на раз­хо­ди.

Жилищни комплекси и ваканционни селища

Отда­ва­не­то под наем на мал­ки пло­щи на голям брой кли­ен­ти за срав­ни­тел­но кра­тък пери­од от вре­ме е истин­с­ко пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во при управ­ле­ни­е­то на жилищ­ни ком­п­лек­си и вакан­ци­он­ни сели­ща. FM Center ви поз­во­ля­ва да пла­ни­ра­те при­хо­ди­те си и да раз­п­ре­де­ли­те опти­мал­но раз­хо­ди­те за регу­ляр­на­та под­дръж­ка.

При фор­с­ма­жор­ни обс­то­я­тел­с­т­ва FM Center ви пома­га бър­зо да остой­нос­ти­те щети­те, да раз­п­ре­де­ли­те зада­чи­те по ремон­та и да про­кон­т­ро­ли­ра­те тях­но­то изпъл­не­ние, така че неу­доб­с­т­во­то за кли­ен­ти­те да е въз­мож­но най-кратко.

Учебни заведения

През едно голя­мо учеб­но заве­де­ние пре­ми­на­ва огро­мен чове­ко­по­ток, кое­то от своя стра­на води до бър­за амор­ти­за­ция, как­то на обо­руд­ва­не­то, така и на инф­рас­т­рук­ту­ра­та. FM Center ви поз­во­ля­ва да зна­е­те къде се нами­ра и в как­во със­то­я­ние е налич­но­то обо­руд­ва­не.

Сис­те­ма­та ви дава инс­т­ру­мен­ти, с кои­то да нап­ра­ви­те план за под­дръж­ка, да пос­та­ви­те зада­чи и да сле­ди­те за изпъл­не­ни­е­то им. FM Center ви улес­ня­ва при сле­де­не­то на раз­хо­ди­те и пла­ни­ра­не­то на бюдже­та.

Scroll to top