Клиенти

Професионалистите, с които работим

Пома­гай­ки на мени­джъ­ри­те да изв­ле­кат мак­си­мал­ни пол­зи от екс­п­ло­а­та­ци­я­та на тях­на­та соб­с­т­ве­ност, FM Center фун­к­ци­о­ни­ра успеш­но в раз­лич­ни видо­ве орга­ни­за­ции,

Биз­нес парк София
Али­анц Бъл­га­рия
Софар­ма Тау­ърс
Али­анц Банк Бъл­га­рия
Али­анц Лизинг Бъл­га­рия АД
Феър Плей Интер­не­шъ­нъл
Mena Capital, Ливан
Лидл Бъл­га­рия
Тиш­ман Интер­не­шъ­нъл
Софийс­ки уни­вер­си­тет
КиК Инже­не­ринг
Вие­на Реал Естейт
Вер­ти­го Биз­нес цен­тър
Пер­форм Риал Естейт
Евро 07 АД
Scroll to top