Поддръжка

Наши­те тех­ни­чес­ки кон­сул­тан­ти са на раз­по­ло­же­ние за вся­как­ви въп­ро­си, свър­за­ни със сис­те­ма­та.
Попъл­не­те фор­ма­та с ваши­те дан­ни и въп­ро­сът, кой­то има­те, и те ще се свър­жат с вас.
За да ви помог­нат мак­си­мал­но ефек­тив­но, може да се нало­жи да инс­та­ли­ра­те TeamViewer на вашия ком­пю­тър.
Натис­не­те буто­на TeamViewer, за да сва­ли­те прог­ра­ма­та.

 

 

Scroll to top