Партньори

Нови възможности за успешен бизнес

Технологични партньори

Вяр­ва­ме, че наши­те пар­т­ньор­с­ки вза­и­мо­от­но­ше­ния с раз­лич­ни асо­ци­а­ции и ком­па­нии от цял свят ни пома­гат да раз­ви­ва­ме нашия про­дукт и да съз­да­ва­ме ино­ва­тив­ни про­ек­ти в сфе­ра­та на Business Intelligence.
Виж­те наши­те тех­но­ло­гич­ни пар­т­ньо­ри по све­та.

Бизнес партньори

CenterMine е меж­ду­на­род­на ком­па­ния, коя­то пред­ла­га кор­по­ра­тив­ни соф­ту­ер­ни реше­ния и услу­ги. Ние се стре­мим да помог­нем на орга­ни­за­ци­и­те да изв­ле­кат мак­си­мал­ни пол­зи в биз­не­са, изпол­з­вай­ки съв­ре­мен­ни инфор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии. Про­фе­си­о­нал­ни­те услу­ги, кои­то пре­дос­та­вя­ме на сво­и­те кли­ен­ти, са резул­тат от нат­ру­па­ния опит и ноу-хау за съз­да­ва­не на ино­ва­тив­ни и ефек­тив­ни биз­нес реше­ния.

Партньори в Северна и Южна Америка

За запит­ва­ния, свър­же­те се с офи­са на CenterMine: americas@fmcenter.centermine.com

Horizontal LLC раз­ра­бот­ва реше­ния за управ­ле­ние и моде­ли­ра­не на дан­ни, кои­то под­по­ма­гат биз­не­са на ком­па­нии, опе­ри­ра­щи в сфе­ра­та на архи­тек­ту­ра­та и стро­и­тел­с­т­во­то. Ком­па­ни­я­та пре­дос­та­вя услу­ги като пла­ни­ра­не и внед­ря­ва­не на тех­но­ло­гич­ни реше­ния и BIM (Building Information Modeling) сис­те­ми, съоб­ра­зе­ни със спе­ци­фич­ни­те пот­реб­нос­ти на кли­ен­ти­те.

Horizontal LLC 46 Ash Street, Suite 302
Brooklyn, NY 11222
USA
Tel: + 001 718-389-4511
Email: info@horizontal-llc.com

Партньори в Западна Европа

За запит­ва­ния, свър­же­те се с офи­са на CenterMine: weu@fmcenter.centermine.com

Kinsen Solutions Ltd. е водещ дос­тав­чик на ИТ услу­ги, спе­ци­а­ли­зи­ран в раз­ра­бот­ва­не, внед­ря­ва­не и интег­ри­ра­не на сис­те­ми. Ком­па­ни­я­та се е дока­за­ла като надеж­ден пар­т­ньор за пре­дос­та­вя­не на ино­ва­тив­ни соф­ту­ер­ни реше­ния за опти­ми­зи­ра­не на раз­хо­ди­те, бази­ра­ни на най-добрите биз­нес прак­ти­ки.

Kinsen Solutions Ltd
61 Micawber Avenue, Uxbridge
Middlesex
United Kingdom
Tel: + 44 751 5491061
Email: levtchevv@gmail.com

Партньори в Източна Европа

За запит­ва­ния, свър­же­те се с офи­са на CenterMine: office@fmcenter.centermine.com

Неме­чек Бъл­га­рия е една от воде­щи­те соф­ту­ер­ни ком­па­нии в Бъл­га­рия, коя­то пре­дос­та­вя висо­ко ефек­тив­ни реше­ния в област­та на раз­ра­бот­ва­не, про­даж­би и внед­ря­ва­не на соф­ту­ер­ни про­дук­ти. Неме­чек е съз­да­де­на през 1998 годи­на като част от „Global Sourcing“ стра­те­ги­я­та на Nemetschek AG, Гер­ма­ния. Осно­ва­на в София, Бъл­га­рия, тя е една от най-големите фир­ми, раз­ра­бот­ва­щи offshore соф­ту­ер­ни реше­ния в Източ­на Евро­па. Ком­па­ни­я­та осъ­щес­т­вя­ва мар­ке­тинг, про­даж­би, соф­ту­ер­ни раз­ра­бот­ки и кон­сул­тан­т­с­ки услу­ги на тери­то­ри­я­та на Евро­па, Сред­ния Изток и САЩ.

Неме­чек Бъл­га­рия
ул.Индустриална 11
София 1202
Бъл­га­рия
Тел: + 359 2 4210 900
Email: office@nemetschek.bg

Comel е съз­да­де­на през 1991г. с цел раз­ви­тие и управ­ле­ние на ИТ про­ек­ти, оси­гу­ря­вай­ки тях­на­та устой­чи­вост и акту­ал­ност, кое­то поз­во­ля­ва на кли­ен­ти­те им да изв­ле­кат мак­си­мал­ни пол­зи от инфор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии.
Като сис­те­мен интег­ра­тор, тях­на­та визия е да оси­гу­ря­ват на сво­и­те кли­ен­ти въз­мож­ност­та да инвес­ти­рат в про­дук­ти, кои­то отго­ва­рят на тех­ни­те нуж­ди, пови­ша­ват ефек­тив­ност­та им и нама­ля­ват опе­ра­тив­ни­те раз­хо­ди. Миси­я­та на Comel е да пос­та­вят фокус вър­ху кли­ен­ти­те си, пре­дос­та­вяй­ки им цялос­т­ни реше­ния, висо­ко качес­т­во, екс­пер­ти­за, нав­ре­мен­ни реак­ции и про­фе­си­о­нал­ни услу­ги.

Comel Bilişim San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Bulvarı, Akdoğan Sok. 11-13, Kat:1
34353 Beşiktaş, Istanbul
Тур­ция
Тел: + 90 212 227 3435
Email: info@comel.com.tr
URL: www.comel.com.tr

Партньори в Близкия Изток

За запит­ва­ния, свър­же­те се с офи­са на CenterMine: mideast@fmcenter.centermine.com

Vision International е тех­но­ло­ги­чен лидер, пре­дос­та­вящ ИТ реше­ния и ком­пю­тър­ни услу­ги в Кувейт. Ком­па­ни­я­та е фоку­си­ра­ла сво­и­те биз­нес цели към под­дър­жа­не­то на този ста­тут, съче­та­вай­ки меж­ду­на­род­ния си опит и поз­на­ния със ста­бил­ни пар­т­ньор­с­т­ва в све­то­вен мащаб, изпол­з­вай­ки екс­пер­ти на мес­т­но ниво и раз­би­рай­ки нуж­ди­те на сво­и­те кли­ен­ти.

Vision International Computer Services
P.O.Box 5539
Safat 13056
Kuwait, State of Kuwait
Tel: + 965 246 – 1600/700
Fax: + 965 246 – 1800
Email: info@visionandmore.com

FOXMINDS Solutions е про­фе­си­о­нал­на ком­па­ния, коя­то пре­дос­та­вя висо­ко­ка­чес­т­ве­ни про­дук­ти и услу­ги в сфе­ра­та на Инфор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии, как­то и дей­нос­ти, свър­за­ни с интег­ри­ра­не на соф­ту­ер­ни реше­ния и обу­че­ния. FOXMINDS, в пар­т­ньор­с­т­во с воде­щи меж­ду­на­род­ни ком­па­нии, про­ек­ти­ра, дос­та­вя, инс­та­ли­ра и извър­ш­ва под­дръж­ка на ИТ инф­рас­т­рук­тур­ни реше­ния, с цел пови­ша­ва­не на про­дук­тив­ност­та, опе­ра­тив­на­та ефек­тив­ност и цялос­т­но­то пред­с­та­вя­не на тех­ни­те кли­ен­ти.

FOXMINDS Solutions LLC
Dora Highway, Near Almaza
Raii Bldg, 1st Floor
P.O. Box 90-867
Beirut, LEBANON
Tel: +961 (1) 888 337
Fax: +961 (1) 878 111
Email: info@foxminds.com

Партньори в Африка

За запит­ва­ния, свър­же­те се с офи­са на CenterMine: africa@fmcenter.centermine.com

Impax Business Solutions Limited (Impax) е кон­сул­тан­т­с­ка фир­ма, опе­ри­ра­ща в област­та на Инфор­ма­ци­он­ни­те тех­но­ло­гии. Ком­па­ни­я­та е осно­ва­на в Най­ро­би, Кения, но извър­ш­ва услу­ги в цяла Афри­ка. Impax пред­ла­гат биз­нес реше­ния и кон­сул­тан­т­с­ки услу­ги в сфе­ра­та на внед­ря­ва­не на финан­со­ви и сче­то­вод­ни сис­те­ми, авто­ма­ти­за­ция на биз­нес про­це­си и теле­ко­му­ни­ка­ци­он­ни реше­ния.

Impax Business Solutions
UAP Park Offices, Upper Hill Road
P.O. Box 12708 00100
Nairobi
Kenya
Tel: + 254 20 273 4296
Email: info@impaxafrica.com

Партньори в Азия

За запит­ва­ния, свър­же­те се с офи­са на CenterMine: asia@fmcenter.centermine.com

CenterMine е меж­ду­на­род­на ком­па­ния, коя­то пред­ла­га кор­по­ра­тив­ни соф­ту­ер­ни реше­ния и услу­ги. Ние се стре­мим да помог­нем на орга­ни­за­ци­и­те да изв­ле­кат мак­си­мал­ни пол­зи в биз­не­са, изпол­з­вай­ки съв­ре­мен­ни инфор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии. Про­фе­си­о­нал­ни­те услу­ги, кои­то пре­дос­та­вя­ме на сво­и­те кли­ен­ти, са резул­тат от нат­ру­па­ния опит и ноу-хау за съз­да­ва­не на ино­ва­тив­ни и ефек­тив­ни биз­нес реше­ния.

Партньори в Австралия

За запит­ва­ния, свър­же­те се с офи­са на CenterMine: australia@fmcenter.centermine.com

CenterMine е меж­ду­на­род­на ком­па­ния, коя­то пред­ла­га кор­по­ра­тив­ни соф­ту­ер­ни реше­ния и услу­ги. Ние се стре­мим да помог­нем на орга­ни­за­ци­и­те да изв­ле­кат мак­си­мал­ни пол­зи в биз­не­са, изпол­з­вай­ки съв­ре­мен­ни инфор­ма­ци­он­ни тех­но­ло­гии. Про­фе­си­о­нал­ни­те услу­ги, кои­то пре­дос­та­вя­ме на сво­и­те кли­ен­ти, са резул­тат от нат­ру­па­ния опит и ноу-хау за съз­да­ва­не на ино­ва­тив­ни и ефек­тив­ни биз­нес реше­ния.

Scroll to top