Пълен набор от услуги по внедряване

Максимални ползи за вашия бизнес

Внед­ря­ва­не­то на сис­те­ма­та FM Center е съв­мес­тен про­цес, в кой­то наши­те спе­ци­а­лис­ти рабо­тят актив­но с вас, за да полу­чи­те про­дукт, кой­то отго­ва­ря на кон­к­рет­ни­те ви нуж­ди.

Услуги по внедряване

БИЗНЕС АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИ
Серия от интер­вю­та със слу­жи­те­ли на клю­чо­ви пози­ции с цел уста­но­вя­ва­не про­це­са на рабо­та и дефи­ни­ра­не на кон­к­рет­ни­те ви нуж­ди.

ПЛАН ЗА ВНЕДРЯВАНЕ
Изгот­вя се на база­та на инфор­ма­ци­я­та, полу­че­на от биз­нес ана­ли­за. Пла­нът начер­тa­ва стъп­ки­те и тях­на­та пос­ле­до­ва­тел­ност при кон­фи­гу­ра­ци­я­та на сис­те­ма­та. Той включ­ва сро­ко­ве за имп­ле­мен­та­ция и пред­виж­да часо­ве за обу­че­ние. Пла­нът за внед­ря­ва­не е ком­по­нент от офер­та­та, коя­то ще ви пред­ло­жим.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
Инс­та­ла­ция и кон­фи­гу­ри­ра­не на сис­те­ма­та FM Center, спо­ред изгот­ве­ния план.

ОБУЧЕНИЕ
Про­веж­да се от спе­ци­а­лис­ти­те на FM Center, за да сме сигур­ни, че ваши­те слу­жи­те­ли са гото­ви да изпол­з­ват сис­те­ма­та.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Инс­та­ла­ция на нови вер­сии, отс­т­ра­ня­ва­не на тех­ни­чес­ки неиз­п­рав­нос­ти. През пър­ва­та годи­на е вклю­че­на в цена­та на лицен­за. Кон­сул­та­ци­и­те, нека­са­е­щи тех­ни­чес­ка неиз­п­рав­ност не вли­зат в цена­та на лицен­за и се кал­ку­ли­рат допъл­ни­тел­но.

Допълнителни услуги

ОБУЧЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЕРСОНАЛ
Биз­не­сът се раз­ви­ва и раз­ши­ря­ва и наши­те кон­сул­тан­ти са на раз­по­ло­же­ние, кога­то има­те нуж­да да обу­чи­те допъл­ни­тел­но слу­жи­те­ли за рабо­та със сис­те­ма­та.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
След 1-вата годи­на – еки­път на CenterMine се гри­жи за ваша­та сис­те­ма и след пър­ва­та годи­на. Ние сме на ваше раз­по­ло­же­ние онлайн и по теле­фо­на. При нуж­да, ще ви посе­тим на мяс­то.

КОНСУЛТАЦИИ
Екс­пер­ти­те на FM Center са на ваше раз­по­ло­же­ние, вина­ги кога­то има­те нуж­да да над­г­ра­ди­те, про­ме­ни­те или опти­ми­зи­ра­те начи­на си на рабо­та със сис­те­ма­та; Помощ за реор­га­ни­за­ция на про­це­си, отго­ва­ря­щи на евро­пейс­ки­те стан­дар­ти.

Scroll to top