Последни публикации

bg-01

default image

Основ­на­та идея на Фаси­ли­ти мени­дж­мън­та е нама­ля­ва­не на раз­хо­ди­те – за да можем да я реа­ли­зи­ра­ме, от реша­ва­що зна­че­ние е да има­ме детайл­на инфор­ма­ция за тях. FM Center ни поз­во­ля­ва да про­веж­да­ме по-прозрачно управ­ле­ние на имо­ти­те. Сега има­ме пове­че вре­ме да се със­ре­до­то­чим вър­ху основ­на­та ни цел – все по-пълното и по-качествено задо­во­ля­ва­не на пот­реб­нос­ти­те на кли­ен­ти­те.

Мария Мано­ло­ва Мени­джър на Вие­на Реал Естейт 09.06.2016

Scroll to top