Софтуерно решение за управление на сгради

Съвременна система за управление на сгради

Eфективен финансов контрол

 • Вина­ги зна­е­те точ­но с кол­ко и как­ва сво­бод­на площ раз­по­ла­га­те
 • Кон­т­ро­ли­ра­те раз­хо­ди­те и пла­ща­ни­я­та, кое­то ви оси­гу­ря­ва по-добри финан­со­ви резул­та­ти
 • Сво­ев­ре­мен­но отчи­та­те, раз­п­ре­де­ля­те и фак­ту­ри­ра­те нап­ра­ве­ни­те раз­хо­ди
 • Пра­ви­те раз­лич­ни раз­ре­зи на дан­ни­те и гене­ри­ра­те необ­хо­ди­ми­те ви справ­ки
 • Въз­пол­з­ва­те се от удоб­с­т­во­то на авто­ма­ти­зи­ра­но­то извес­тя­ва­не – сис­те­ма­та се гри­жи да не про­пус­не­те нито една важ­на дата и зада­ча

Поддръжка на сградния фонд

 • Вина­ги зна­е­те в коя архи­тек­тур­на еди­ни­ца с как­ви тех­ни­чес­ки съо­ръ­же­ния раз­по­ла­га­те
 • Пла­ни­ра­те опти­мал­но и управ­ля­ва­те ефек­тив­но рабо­та­та по пре­ван­тив­на­та под­дръж­ка на съо­ръ­же­ни­я­та в сгра­да­та, кое­то сък­ра­ща­ва раз­хо­ди и удъл­жа­ва живо­та на акти­ви­те ви
 • Успеш­но кон­т­ро­ли­ра­те рабо­та­та на подиз­пъл­ни­те­ли­те
 • Лес­но прос­ле­дя­ва­те и кон­т­ро­ли­ра­те вся­ка неп­ла­ни­ра­на дей­ност по под­дръж­ка­та
 • Има­те цялос­т­на исто­рия на под­дръж­ка­та, кое­то ви поз­во­ля­ва да пла­ни­ра­те по-добре бюдже­та си и необ­хо­ди­ми­те ви ресур­си
 • Ана­ли­зът на извър­ше­ни­те дей­нос­ти ви поз­во­ля­ва да нама­ли­те чес­то­та на пов­ре­ди­те и свър­за­ни­те с тях раз­хо­ди

Гъвкавост на справките

 • Съз­да­ва­те прак­ти­чес­ки неог­ра­ни­чен брой справ­ки
 • Гене­ри­ра­те шаб­ло­ни за необ­хо­ди­ми­те ви справ­ки, кои­то изпол­з­ва­те регу­ляр­но
 • С един бутон екс­пор­ти­ра­те полу­че­ни­те дан­ни в Excel фор­мат
 • Лес­но визу­а­ли­зи­ра­те дан­ни­те от справ­ка­та в гра­фи­ка и я екс­пор­ти­ра­те в PDF

Управление на контактите

 • Гру­пи­ра­те кон­так­ти­те си по раз­лич­ни кри­те­рии, дефи­ни­ра­те връз­ки меж­ду тях и отбе­ляз­ва­те допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция
 • Бър­зо и лес­но отк­ри­ва­те нуж­на­та ви инфор­ма­ция по зада­де­ни кри­те­рии
 • Пра­ви­те справ­ки, със­та­вя­те рей­тин­ги и взе­ма­те по-добри реше­ния за вашия биз­нес
Scroll to top